Struktur Organisasi

Ketua Program Studi Sarjana Ekonomi Pembangunan
Dr. Miryam B.L. Wijaya
Sekretaris Program Studi Sarjana Ekonomi Pembangunan
Ivantia Savitri Mokoginta, Ph.D.
Kepala Pusat Studi Ilmu Ekonomi Pembangunan
Yanuarita Hendrani, Ph.D.
Kepala Laboratorium Ekonomi PembangunanDr. Chandra Utama, SE., M.M., M.Sc.